ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНО-ХУДОЖНІЙ КОЛЕДЖ"

 

Наша адреса:

м. Дніпро

вул. Глінки, 11

(Головний корпус)

Тел.: (056) 745-00-71

(056) 745-11-61

пл. Успенська, 14

(Художнє відділення)
 


E-mail коледжу: [email protected]

 

 

Андрєєв Віталій Олександрович

Свій трудовий стаж почав з робітничої професії на заводі ім. Комінтерну у 1987 р.
 
1998 р. закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Географія» і здобув кваліфікацію спеціаліста географа, викладача.
 
2008 р. закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю «Фінанси» і спеціалізацією: Міжнародна економіка та фінанси та здобув кваліфікацію магістра фінансів.
 
Педагогічний стаж викладача Андрєєва Віталія Олександровича складає 23 роки.
 
За час роботи викладачем приймав участь у відкритті, акредитації і ліцензуванні спеціальностей: «Соціальна робота» і «Організація виробництва». Викладач Андрєєв В. О. залучався до участі в  зовнішньому незалежному оцінюванні учнів шкіл м. Дніпропетровськ. Неодноразово готував студентів до олімпіад, конкурсів, конференцій. Був науковим керівником зі студентської наукової діяльності. Читав лекції та проводив семінари з дисциплін: «Політична економія», «Міжнародна економіка», «Історія економіки та економічної думки», «Мікроекономіка».
 
Викладачем у співавторстві розроблено, написано і опубліковано 10 навчально-методичних посібників з економічних дисциплін.
 
Нагороджений грамотою голови Ленінської районної у місті ради за багаторічну плідну працю, високу професійну майстерність, особливий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів.
 
Відзначений подякою начальника управління освіти та науки м. Дніпропетровська за сумлінну працю, вагомий внесок у справі виховання молоді, підготовці кваліфікованих спеціалістів, впровадження інноваційних форм і методів навчання.
 
Відмічений сертифікатами учасника за науково-практичні роботи з економічної тематики.
 
Проходив стажування з підвищення кваліфікації в Дніпропетровському національному університеті на кафедрі економічної теорії (2008 р.).
 
2013 р. пройшов підвищення кваліфікації в Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.
 
Приймав участь у підготовці звітів науково-дослідних робіт за темами:
 
1. «Управління розвитком регіонів в умовах реформування державних фінансів» під керівництвом к. е. н., доцента Олійника В. Я.
 
2. «Формування сучасного механізму управління персоналом та його соціального захисту» під керівництвом д. е. н., професора, академіка Академії економічних наук України Бабенко А. Г.
 
В Дніпропетровському театрально-художньому коледжі викладач Андрєєв В. О. працює з 2014 р. на посаді викладача. Викладає наступні дисципліни: «Економічна теорія», «Географія», «Астрономія».
 
Працюючи в ОКВНЗ ДТХК провів відкритті заняття за темами: «Віртуальна подорож автостопом по Англії і Франції» (2014 р.), «Культурно-географічна подорож: загадкова Японія» (2015 р.).
 
Навчальні заняття Андрєєва В. О. відзначаються продуманим використанням комплексу методів навчання, різноманітною структурою, чітко поставленими метою, конкретними завданнями, раціональною організацією самостійної роботи студентів. В організації навчальної діяльності студентів перевагу надає індивідуальній та груповій формам роботи, впровадженню інноваційних підходів до навчання студентів.
 
Монографія:
 
1. Андрєєв, В. О. Теоретичні аспекти нагромадження людського капіталу [Текст] /  В. О. Андрєєв // Соціально-економічні проблеми національної економіки України: [колект. моногр.] / За заг. ред. С. А. Корнієнка. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – С. 328-363.
 
Наукові статті у фахових виданнях України:
 
1. Андрєєв, В. О. Теоретичні аспекти становлення інфраструктури ринку праці в Україні [Текст] / В. О. Андрєєв, К. О. Клешня // Вісник Дніпропетр. держ. фін. акад.: Економічні науки. – 2008. – № 2 (20). – 35-37.
 
2. Андрєєв, В. О. Теоретичні аспекти інвестування в людський капітал [Текст] / В. О. Андрєєв // Вісник Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Серія «Економіка». – 2009. – Вип. 3 (1). – Т. 17. – № 10 (1). – С. 28-33.
 
3. Андрєєв, В. О. Відтворення фізичного капіталу [Текст] / В. О. Андрєєв // Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу і статистики Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 8. – Ч. 1. – С. 29-31.
 
4. Андрєєв, В. О. Теоретичні аспекти нагромадження фізичного капіталу в національній економіці [Текст] / В. О. Андрєєв // Вісник Дніпропетр. держ. фін. акад.: Економічні науки. – 2011. – № 2 (26). – С. 33-37.
 
5. Андрєєв, В. О. Використання статистичних методів при визначенні збалансованості людського і фізичного капіталу в умовах ринкової економіки України [Текст] / В. О. Андрєєв, Н. І. Дучинська // Економіка ринкових відносин. Науковий журнал Київського університету ринкових відносин. – 2012. – № 10. – С. 37-43.
 
Виступи на науково-практичних конференціях:
 
1. Андрєєв, В. О. Регулювання регіонального ринку праці в системі соціально-економічних відносин [Текст] / В. О. Андрєєв // матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф «Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації». (18-20 квітня 2008 р.) – Сімферополь: видавничий центр Кримського інституту бізнесу, 2008. –  С. 22-23.
 
2. Андрєєв, В. О. Управління трудовим потенціалом регіону (на прикладі Дніпропетровської області) [Текст] / матер. ІІ міжн. наук.-практ. конф. «Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору». (19-21 вересня 2008 р.). – Сімферополь: видавничий центр Кримського інституту бізнесу, 2008. – С. 55-58.
 
3. Андрєєв, В. О. особливості сучасного ринку праці на прикладі західних країн [Текст] / Тези міжн. наук.-практ. конф. «Соціально-економічна політика та розвиток регіонів в умовах переходу до постіндустріального суспільства». (21 березня 2008 р.).  У 2-х т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2008. – С. 253-254.
 
4. Андреев, В. А. Социальное партнерство и социальная ответственность бизнеса, как баланс интересов работников и работодателей [Текст] / матер. Всеукр. конф. «Громадський рух та становлення громадянського суспільства в Україні». (8 жовтня 2008 р.). – Сімферополь: видавничий центр Кримського інституту бізнесу, 2008. – С. 5-9.
 
5. Андрєєв, В. О. Регулювання ринку праці на основі маркетингового підходу [Текст] / матер. ІХ міжн. наук.-практ. конф. «Теорія і практика сучасної економіки». (24-26 вересня 2008 р.). – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – С. 140-143.
 
6. Андрєєв, В. О. Проблеми зайнятості на світовому ринку праці [Текст] / Збірник матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції». (14-16 травня 2008 р.). – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – С. 85-87.
 
7. Андрєєв, В. О. Механізм державного регулювання ринку праці [Текст] / матер. ІІ міжн. наук.-практ. конф. «Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності». (17-19 жовтня 2008 р.). – Сімферополь: видавничий центр Кримського інституту бізнесу, 2008. – С. 281-284.
 
8. Андрєєв, В. О. Теоретичні аспекти організаційно-фінансових відносин на ринку праці України [Текст] / матер. міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України». (22-24 травня 2008 р.). – Дніпропетровськ: НГУ, 2008. – С. 222-224.
 
9. Андрєєв, В. О. Застосування новітніх технологій та інновацій на ринку праці України [Текст] / матер. ІІІ наук.-практ. конф. «Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми та перспективи». (27 червня 2008 р.). – Сімферополь: видавничий центр Кримського інституту бізнесу, 2008. – С. 188-191.
 
10. Андрєєв, В. О. Теоретичні аспекти організаційно-фінансових відносин на ринку праці України [Текст] / матер. ХІІ міжн. наук.-практ. конф. «Фінанси України». (18-19 квітня 2008 р.). – Том 3. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 5-7.
 
11. Андрєєв, В. О. Аспекти інвестування в людський капітал [Текст] /В. О. Андрєєв // матер. Всеукр. науч.-практ. конф. «Проблемы современной экономики». Том 2. (25 декабря 2009 г.). – Николаев: НУК, 2009. – С. 56-57.
 
12. Андреев, В. А. Физический капитал предприятия и показатели его использования [Текст] / В. А. Андреев // Сборник научных трудов по матер. межд. науч-практ. конф. «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании». Том 2. Экономика. (21-28 декабря 2009 г.). – Одесса: Черноморье, 2009. – С. 96-98.
 
13. Андрєєв, В. О. Перспективи інвестування в людський капітал національної економіки [Текст] / Тези Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіонів України». Том 1. (16-26 листопада 2009 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2009. – С. 137-138.
 
14. Андрєєв, В. О. Державне регулювання зайнятості та його методи в Україні [Текст] / Тези міжн. наук.-практ. конф. «Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів». (10-20 березня 2009 р.). У 2-х т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2009. – С. 5.
 
15. Андреев, В. А. Теоретические аспекты ответственности и партнерства в малом предпринимательстве, как баланс интересов работников и работодателей [Текст] / Зб. науч. статей по матер. VІІІ межд. науч.-практ. конф. «Теория и практика развития экономики региона». – Калуга: ИД «Эйдос», 2009. – С. 30-33.
 
16. Андрєєв, В. О. Інвестиції в людський капітал України: теоретичний аспект [Текст] / матер. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів. «Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації». (26-27 листопада 2009 р.). В 4 т. – Т. 2. – Дніпропетровськ: Біла К. О. – 2009. – С. 5-6.
 
17. Андрєєв, В. О. Роль і значення інвестицій в людський капітал в сучасному суспільстві [Текст] / матер. ІІІ міжн. наук.-практ. конф. «Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки». (29-31 травня 2009 р.). – Сімферополь: видавничий центр Кримського інституту бізнесу, 2009. – С. 200-202.
 
18. Андрєєв, В. О. Теоретичні аспекти дослідження фізичного капіталу [Текст] / В. О. Андрєєв // VII міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації». Частина 2. (25-26 лютого 2010 р.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С. 250-251.
 
19. Андрєєв, В. О. Фізичний капітал як одна зі складових виробничої діяльності суб’єктів господарювання [Текст] / В. О. Андрєєв, А. П. Дучинський // Сборник научных трудов по матер. межд. науч.-практ. конф. «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’2010». Том 16. Экономика. (20-27 декабря 2010 г.). – Одесса: Черноморье, 2010. – С. 62-63.
 
20. Андрєєв, В. О. Удосконалення джерел відтворення людського капіталу [Текст] / Materials of the sixth International research and practice conference (Volume 2). «Development of modern science and technics». (1-3 листопада 2012 р.). – Донецьк: «Tsyfrovaya tipografia» Ltd, 2012. – С. 54-57.
 
21. Андрєєв, В. О. Економічні фактори поступального зростання нематеріального виробництва в національній економіці [Текст] / В. О. Андрєєв, Д. І. Дядьо, В. М. Оболонський // «World economy, finances and investments: modern view of the actual problems»: materials of the II International research and practice conference (s. Donetsk, 25-27 February 2013) / Scientific journal «Aspect», – Donetsk «Tsyfrovaya tipografia» Ltd, 2013. – С. 3-6.
 
22. Андрєєв, В. О. Використання і навантаження фізичного капіталу підприємств в конкурентному середовищі національної економіки [Текст] /В. О. Андрєєв, М. Д. Черкашина // «Оценка проблем и перспектив развития предприятий различных сфер деятельности»: материалы ІІ междунар. науч.-практ. конф. (г. Донецк, 25-27 марта 2013 г.) / Научный журнал «Аспект» № 3, 2013. – Донецк: Цифровая типография, 2013. – С. 72-76.
 
23. Андрєєв, В. О. Економічні методи визначення ефективності капітального ремонту активної частини фізичного виробничого капіталу [Текст] / В. О. Андрєєв, В. В. Задорожна // «Современные подходы к проблеме развития образования, науки и техники»: материалы ІІІ междунар. науч.-практ. конф. (г. Донецк, 15-17 мая 2013 г.) / Научный журнал «Аспект» № 7. – 2013. – Донецк: Цифровая типография, 2013. – С. 52-55.